Love

Love for Klubben for Den Hellige Birma


§ 1


Foreningens navn er Klubben for Den Hellige Birma og har hjemsted på formandens adresse. Klubben for Den Hellige Birma er en specialklub under Felis Danica. Generalforsamlingen er specialklubbens højeste myndighed.2


Foreningens formål er at værne om Birmakatten gennem:

a.Udbredelse af kendskabet til Den Hellige Birma

b.Fremme samarbejde med birmaejere, uanset hvilken hovedklub de tilhører

c.Oplysning om avlskatte og killinger

d.Opfølgning på standarden for Birmaen, som kommer fra samtlige organisationer under FIFe uanset land.

e.Udgivelse af det elektroniske nyhedsbrev Birmaen, efter behov, hvis der ikke er en redaktør.


§ 3


Medlemskab er åbent for enhver, der overholder klubbens love og vedtægter.

Som medlem anses enhver, der har betalt medlemskontingent.

Som familiemedlem kan optages enhver i hovedmedlemmets husstand boende person. Et familiemedlem følger altid hovedmedlemmets status. Børn under 18 år kan blive medlem, dog uden stemmeret.


§ 4


Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere klubmedlemmer, der ikke handler efter FIFe’s regler og love vedr. kattehold. En enig bestyrelse skal træffe denne afgørelse, og det skal tages op på førstkommende generalforsamling, hvis den ekskluderede ønsker det.

Afgåede og ekskluderede medlemmer kan ikke kræve betalte gebyrer retur. 

§ 5


Medlemskontingent, hvis størrelse besluttes på generalforsamlingen, gælder for kalenderåret ved indmeldelse. Efter 1. august ½ pris på alle kontingenttyper. Tillægsydelsen opdrætterservice, administreres af bestyrelsen og holdes i et prisleje som dækker udgifterne til denne. Alle medlemmer der ønsker ”opdrætterservice” i ”Klubben for Den Hellige Birma” skal være medlem af en hoved klub under Fife


Medlemmer af bestyrelsen, samt suppleanter, kasserer, webmaster og redaktør (hvis disse ikke er bestyrelsesmedlemmer) har mulighed for, såfremt budgettet tillader det, at give vederlag maximalt svarende til elektronisk kontingent og opdrætterpakken. Vederlaget udbetales i januar mdr. til overstående det følgende år.


§ 6


Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer med stemmeret.  Dog skal et flertal – herunder formanden – være medlem af en hovedklub. Kontingentet skal være betalt for det år, i hvilket generalforsamlingen afholdes. Stemmeret til generalforsamlingen fordrer et medlemskab på mindst tre måneder op til generalforsamlingen.

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter:


•Formand (kontaktperson til Felis Danica)

•Næstformand

•Kasserer

•2 bestyrelsesmedlemmer

•2 suppleanter

og udenfor bestyrelsen:

•1 revisor

•1 revisorsuppleant


Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år, kasserer og 2 bestyrelses-medlemmer vælges på lige år. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.


I tilfælde af at kasserer ønsker at sidde udenfor bestyrelsen, skal der yderligere vælges et

bestyrelsesmedlem, således at der altid er 5 medlemmer af bestyrelsen. Uanset om kasserer fungerer i eller uden for bestyrelsen vælges denne af generalforsamlingen. Såfremt kasserer sidder udenfor bestyrelsen, så har denne ikke stemmeret i bestyrelsen.


Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen i utide, træder næstformand automatisk ind på formandsposten til førstkommende generalforsamling. Såfremt både formand og næstformand udtræder af bestyrelsen i utide, konstituerer resten af bestyrelsen sig med en formand, dette foregår ved en simpel flertalsafgørelse internt i den resterende siddende bestyrelse. Såfremt en kasserer udtræder i utide, kan bestyrelsen i eller udenfor bestyrelsen konstituere en ny kasserer til førstkommende generalforsamling.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Revisor og revisorsuppleant vælges ligeledes for 1 år ad gangen.

Hvis et bestyrelsesmedlem, eller suppleant, udebliver fra bestyrelsesmøder 3 gange efter hinanden, er bestyrelsesmedlemmet/suppleanten udtrådt af bestyrelsen og næste suppleant træder ind.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer indkalder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstedeværende, eller disse erstattet af suppleanter, samt når enighed opnås.


Suppleanter deltager på bestyrelsesmøder på samme vilkår som bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret.

Bestyrelsesmøder skal føres til protokol og referatet skal godkendes af bestyrelsen.

Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer er formandens stemme afgørende i tilfælde af uenighed.§ 7


Bestyrelsen vælger redaktør, fortrinsvis et medlem i klubben. Ansvarshavende redaktør er klubbens formand. 


§ 8


Ordinær generalforsamling afholdes inden den 31. marts hvert år, og såfremt der foreligger anledning hertil, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Følgende punkter tages op på generalforsamlingen:


1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Valg af referent

4. Valg af stemmetællere

5. Bestyrelsens beretning

6. Regnskab

7. Fastsættelse af årskontingent

8. Indkomne forslag

9. Valg i henhold til § 6

10. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Lovændringsforslag skal dog være bestyrelsen i hænde senest 31.12.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Hvis et medlem ønsker at opstille til en bestyrelsespost, skal dette meddeles formanden senest 31.12.
Såfremt der ikke er opstillet de nødvendige kandidater pr. 31.12 skal bestyrelsen inden indkaldelsen til generalforsamlingen opstille det nødvendige antal kandidater.

Det er muligt at stemme ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe én gyldig fuldmagt.

Såfremt et medlem måtte ønske det, skal der foretages skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 20 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer ønsker det og 2/3 af disse medlemmer skal give personligt fremmøde på den indkaldte generalforsamling.Ekstraordinær generalforsamling indvarsles senest 4 uger efter derom fremsatte ønske og skal indvarsles med mindst 8 dages varsel.


 

§ 9


På generalforsamlingen har hvert medlem, der har betalt årskontingent i henhold til § 6, én stemme. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt flertalsafgørelse og ved åben afstemning, såfremt skriftlig afstemning ikke begæres 

§ 10


Klubbens regnskab afsluttes den 31.12. hvert år. Revideret regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen.


§ 11


For ændring af klubbens love kræves, at beslutning herom træffes på den ordinære generalforsamling, og at forslagene er indsendt rettidigt i henhold til § 8.


§ 12


For Birmaklubbens opløsning kræves, at beslutning herom træffes ved to generalforsamlinger, hvoraf mindst 1 skal være en ordinær generalforsamling, at det i indkaldelsen til begge generalforsamlinger meddeles, at spørgsmålet om Birmaklubbens opløsning skal behandles, samt at i begge tilfælde mindst 3/4 af de fremmødte og stemmeberettigede er enige om beslutningen.

Ophæves klubben, da må dens formue ikke anvendes på anden måde end i kattesportens eller beslægtede formåls tjeneste. Om anvendelse træffes beslutning ved afstemning.


§ 13


Foreningen hæfter kun med sine aktiver.Revideret på ordinær generalforsamling den 20/3 2010, 24/3 2012, 11/3 2017, 2/2-2019 , 15/8-2021