Love

Klubben for den Hellige Birma

- eneste specialklub i Danmark for racen under Felis Danica

Love for Klubben for Den Hellige Birma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revideret 11. Marts 2017

 

§ 1

 

Foreningens navn er Klubben for Den Hellige Birma og har hjemsted på formandens adresse. Klubben for Den Hellige Birma er en specialklub under Felis Danica. Generalforsamlingen er specialklubbens højeste myndighed.

 

 

§ 2

 

Foreningens formål er at værne om Birmakatten gennem:

 

a. Udbredelse af kendskabet til Den Hellige Birma

b. Fremme samarbejde med birmaejere, uanset hvilken hovedklub de tilhører

c. Oplysning om avlskatte og killinger

 

d. Opfølgning på standarden for Birmaen, fra samtlige organisationer under FIFe uanset land.

 

e. Udgivelse af medlemsbladet "BIRMAEN" mindst 3 gange årligt

 

 

§ 3

 

Medlemskab er åbent for enhver, der overholder klubbens love og vedtægter.

Som medlem anses enhver, der har betalt medlemskontingent.

Som familiemedlem kan optages enhver i hovedmedlemmets husstand boende person. Et familiemedlem følger altid hovedmedlemmets status. Børn under 18 år kan blive medlem, dog uden stemmeret.

 

Nye medlemmer modtager klubbens love og blad. Der udsendes 1 blad pr. husstand.

 

 

§ 4

 

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere klubmedlemmer, der ikke handler efter FIFe’s regler og love vedr. kattehold.

 

En enig bestyrelse skal træffe denne afgørelse, og det skal tages op på førstkommende generalforsamling, hvis den ekskluderede ønsker det.

 

Afgåede og ekskluderede medlemmer kan ikke kræve betalte gebyrer retur.

 

 

§ 5

 

Medlemskontingent, hvis størrelse besluttes på generalforsamlingen, gælder for kalenderåret ved indmeldelse. Efter 1. august ½ pris på alle kontingenttyper. Tillægsydelsen opdrætterservice, administreres af bestyrelsen og holdes i et prisleje som dækker udgifterne til denne. Alle medlemmer der ønsker ”opdrætterservice” i ”Klubben for Den Hellige Birma” skal være medlem af en hoved klub under Fife

 

Medlemmer af bestyrelsen, samt suppleanter, kasserer, webmaster og redaktør ( hvis disse ikke er bestyrelsesmedlemmer) har mulighed for, såfremt budgettet tillader det, at give apanage maximalt svarende til elektronisk kontingent og opdrætterpakken. Apanagen udbetales i januar mdr, til overstående det følgende år.

 

§ 6

 

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer med stemmeret. Dog skal et flertal – herunder formanden – være medlem af en hovedklub.

Kontingentet skal være betalt for det år, i hvilket generalforsamlingen afholdes. Stemmeret til generalforsamlingen fordrer et medlemskab på mindst tre måneder op til generalforsamlingen.

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter:

 

• Formand (kontaktperson til Felis Danica)

• Næstformand

• Kasserer

• 2 bestyrelsesmedlemmer

• 2 suppleanter og udenfor bestyrelsen: 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

I tilfælde af at kasserer ønsker at sidde uden for bestyrelsen, skal der yderligere vælges et bestyrelses medlem, således at der altid er 5 medlemmer af bestyrelsen. Uanset om Kasserer fungere i eller uden for bestyrelsen vælges denne af generalforsamlingen. Såfremt Kasserer sidder udenfor bestyrelsen, så har denne ikke stemmeret i bestyrelsen.

Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen i utide, træder næstformand automatisk ind på formandsposten til førstkommende generalforsamling.

Såfremt både formand og næstformand udtræder af bestyrelsen i utide, konstituerer resten af bestyrelsen sig med en formand, dette foregår ved en simpel flertalsafgørelse internt i den resterende siddende bestyrelse. Såfremt en kasserer udtræder i utide, kan bestyrelsen i eller udenfor bestyrelsen konstituere en ny kasserer til førstkommende generalforsamling.

 

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Revisor og revisorsuppleant vælges ligeledes for 1 år ad gangen.

Hvis et bestyrelsesmedlem, eller suppleant, udebliver fra bestyrelsesmøder 3 gange efter hinanden,

er bestyrelsesmedlemmet/suppleanten udtrådt af bestyrelsen og næste suppleant træder ind.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer indkalder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstedeværende,

eller disse erstattet af suppleanter, samt når enighed opnås.

Suppleanter deltager på bestyrelsesmøder på samme vilkår som bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret.

Bestyrelsesmøder skal føres til protokol og referatet skal godkendes af bestyrelsen.

Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer er formandens stemme afgørende i tilfælde af uenighed.

Godkendt referat af bestyrelsesmøder bringes i medlemsbladet.

 

§ 7

 

Bestyrelsen vælger redaktør, fortrinsvis et medlem i klubben. Ansvarshavende redaktør er klubbens formand. Nægtes en artikel optaget, af andre årsager end pladsmangel, skal afslaget begrundes for medlemmet. Ved pladsmangel kommer artiklen i førstkommende blad.

 

 

§ 8

 

Ordinær generalforsamling afholdes inden den 31. marts hvert år, og såfremt der foreligger anledning hertil, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Følgende punkter tages op på generalforsamlingen:

 

 

1. Valg af dirigent

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

3. Valg af referent

 

4. Valg af stemmetællere

 

5. Bestyrelsens beretning

 

6. Regnskab

 

7. Fastsættelse af årskontingent

 

8. Indkomne forslag

 

9. Valg i henhold til § 6

 

10. Eventuelt

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Lovændringsforslag skal dog være bestyrelsen i hænde senest 31.12.

 

Generalforsamlingen indkaldes med min. 3 ugers varsel.

Hvis et medlem ønsker at opstille til en BS-post, skal dette meddeles til formanden senest d. 31/12. Såfremt der ikke er opstillet det nødvendige antal kandidater kan stemmeberettigede medlemmer i tilfælde af manglende kanditater til ledige BS-poster opstilles på generalforsamlingen.

 

Det er muligt at stemme ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe én gyldig fuldmagt.

 

Såfremt et medlem måtte ønske det, skal der foretages skriftlig afstemning.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 20 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer ønsker det og 2/3 af disse medlemmer skal give personligt fremmøde på den indkaldte generalforsamling.

 

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles senest 4 uger efter derom fremsatte ønske og skal indvarsles med mindst 8 dages varsel.

 

 

§ 9

 

På generalforsamlingen har hvert medlem, der har betalt årskontingent i henhold til § 6, én stemme.

 

Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt flertalsafgørelse og ved åben afstemning, såfremt skriftlig afstemning ikke begæres.

 

 

§ 10

 

Klubbens regnskab afsluttes den 31.12. hvert år. Revideret regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen.

 

 

§ 11

 

For ændring af klubbens love kræves, at beslutning herom træffes på den ordinære generalforsamling, og at forslagene er indsendt rettidigt i henhold til § 8.

 

§ 12

 

For Birmaklubbens opløsning kræves, at beslutning herom træffes ved to generalforsamlinger, hvoraf mindst 1 skal være en ordinær generalforsamling, at det i indkaldelsen til begge generalforsamlinger meddeles, at spørgsmålet om Birmaklubbens opløsning skal behandles, samt at i begge tilfælde mindst 3/4 af de fremmødte og stemmeberettigede er enige om beslutningen.

 

Ophæves klubben, da må dens formue ikke anvendes på anden måde end i kattesportens eller beslægtede formåls tjeneste. Om anvendelse træffes beslutning ved afstemning.

 

 

§ 13

 

Foreningen hæfter kun med sine aktiver.

 

Revideret på ordinær generalforsamling søndag den 30. marts 2008 samt 20. marts 2010