Indkaldelse til generalforsamling 2020

Klubben for den Hellige Birma

- eneste specialklub i Danmark for racen under Felis Danica

Generalforsamling 2020


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ”Klubben for Den Hellige Birma"

lørdag d. 29-2-2020 kl. 13 på adressen:

Storebælts Erhvervspark 1, 4220 Korsør -Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Godkendelse af dagsorden


3. Valg af referent


4. Valg af stemmetællere


5. Bestyrelsens beretning v/ formand 


6. Regnskab v/ kasserer Aase Nilsson


7. Fastsættelse af årskontingent for 2021


8. Indkomne forslag


9. Valg af bestyrelse:


a. Valg af formand for 1 år:  Ledig


b. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlem for 2 år – Aase Nilsson er på valg, villig til genvalg    


c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Gerd Jahn er på valg, modtager genvalg


d. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Berit Sigersen er på valg, modtager genvalg.


e. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Anette Herfort er på valg, modtager genvalg.


f. Valg af 2 Suppleanter for 1 år


g. Valg af revisor for 1 år – på valg er Else Søkjær, modtager ikke genvalg.


h. Valg af revisorsuppleant for 1 år – på valg er Kia Nielsen, modtager ikke genvalg.10. Eventuelt

Idet der henvises til lovenes § 8 erindres om, at lovændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. december 2019. Desuden skal kandidater til de opstillede poster som formand, bestyrelsesmedlem, suppleanter, revisor, samt revisorsuppleant, være formanden i hænde senest d. 31. december 2019. Bemærk at man kun kan opstille på selve generalforsamlingen, hvis der ikke er andre der pr. 31. december 2019 har tilkendegivet at de opstiller.


Alle andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne afholdes. Der henstilles til, at forslagsstilleren selv møder op på generalforsamlingen for at redegøre for de(t) fremsatte forslag.


For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have været medlem mindst 3 måneder op til generalforsamlingen og kontingentet for 2020 skal være betalt. Vi gør opmærksom på, at der i henhold til lovenes § 8 kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe 1 gyldig fuldmagt.


Hvis man kører 4 personer til generalforsamlingen i samme bil, kan man ved aflevering af kvittering få sine bropenge refunderet hos kassereren.


På bestyrelsens vegne

Dennis Meyer