Generalforsamling 2018

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2018

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ”Klubben for Den Hellige Birma"

lørdag d. 10-3-2018 kl. 13 på adressen:

Storebælts Erhvervspark 1, 4220 Korsør

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

3. Valg af referent

 

4. Valg af stemmetællere

 

5. Bestyrelsens beretning v/ formand Linda Grøtner Nielsen

 

6. Regnskab v/ kasserer Gitte Johnsen

 

7. Fastsættelse af årskontingent for 2019

 

8. Indkomne forslag

 

Forslag til ændring af regler for Birmaklubbens Topkatte, stilles af Julie Nielsen

 

Forslag 1:

Nuværende ordlyd: Man skal have været medlem af klubben i 6 mdr. af udstillingsåret 20XX og man skal være medlem på tidspunktet for offentliggørelsen af topkattene.

Ændres til: Kontingent for udstillingsåret 20XX skal være betalt, derudover skal kontingent for det efterfølgende år også være betalt.

Motivation: Ved ændring af denne regel, kan de som har købt killing/kat sidst på året og som måske først er blevet opmærksom på klubben efterfølgende, også have en chance for at deltage med deres nye killing/kat.

 

Forslag 2:

Nuværende ordlyd: Indsendelse af kopi af 4 certifikater opnået i 20XX for voksne og kastrater skal indsendes, sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.

For killinger og ungdyr skal indsendes kopi af 4 certifikater opnået i 20XX, sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.

Ændres til: Der kan indsendes op til 4 udstillingsresultater opnået i 20XX. Resultaterne indsendes som kopi sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.

Motivation: Ved denne ændring behøver man ikke at have opnået hele 4 udstillingsresultater, derved har flere mulighed for at sende ind og vi undgår tomme pladser. Derudover er certifikater ændret til udstillingsresultater, for at undgå misforståelser, da EX1 minus cert. Jo også tæller med.

 

9. Valg af bestyrelse:

 

a. Valg af kasserer for 2 år. på valg er Gitte Johnsen modtager genvalg

 

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Gerd Jahn har valgt, at takke af midt i sin 2 årig periode. Christina Sandberg Davidsen & Lissi Ohlsson stiller op til denne post. Lissi Ohlsson har valgt at trække sit kandidatur.

 

c.Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg er Pia Falk Thuesen modtager genvalg

 

d. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg er Mette Delaney, modtager genvalg.

 

e .Valg af 2 Suppleanter for 1 år – På valg er Monica Christensen, modtager ikke genvalg. Leise Holm Nielsen, modtager genvalg. Elisa Jensen stiller op til den ledige post.

 

e. Valg af revisor for 1 år – på valg er Kirsten Ulsø, modtager genvalg.

 

f. Valg af revisorsuppleant for 1 år – på valg er Aase Nilsson, modtager genvalg.

 

10. Eventuelt

 

Idet der henvises til lovenes § 8 erindres om, at lovændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. december 2017. Desuden skal kandidater til de opstillede poster som formand, bestyrelsesmedlem, suppleanter, revisor, samt revisorsuppleant, være formanden i hænde senest d. 31. december 2017 via formand@birma.dk el. Linda Grøtner Nielsen, Julianesvej 5. 6040 Egtved

 

Bemærk at man kun kan opstille på selve generalforsamlingen, hvis der ikke er andre der pr. 31. december 2017 har tilkendegivet at de opstiller.

 

Alle andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne afholdes. Der henstilles til, at forslagsstilleren selv møder op på generalforsamlingen for at redegøre for de(t) fremsatte forslag.

 

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have været medlem mindst 3 måneder op til generalforsamlingen og kontingentet for 2018 skal være betalt. Vi gør opmærksom på, at der i henhold til lovenes § 8 kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe 1 gyldig fuldmagt.

 

Hvis man kører 4 personer til generalforsamlingen i samme bil, kan man ved aflevering af kvittering få sine bropenge refunderet hos kassereren.

 

På bestyrelsens vegne

Linda Grøtner Nielsen