Opslagstavlen

REFERAT

 

Den ordinære generalforsamling i ”Klubben for Den Hellige Birma"

lørdag d. 11-3-2017 kl. 13.00

CKE Beauty System ApS - Ullerslev-Centret 26, 5540 Ullerslev

 

 

 

1.Valg af dirigent

Lisette Siigaard Henriksen valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jævnfør vedtægterne, og derfor beslutningsdygtig.

32 stemmer. 13 fuldmagtsstemmer.

 

2.Godkendelse af dagsorden

Der protesteres mod den udsendte dagsorden - ønske om at flytte punkt 8 frem - Protesten fremføres af Bettina Laksafoss. Protesten bakkes op af flere medlemmer.

Bettina Laksafoss har ordet:

Finder at klubbens love ikke overholdes. Henviser til §3 og §4

Mener at bestyrelsen er ligeglad med love og vedtægter.

Der fremføres, at den siddende bestyrelse ikke er valgbar, da de ikke har betalt kontingent. Der henvises til et referat fra generalforsamling 2009.

Bettina mener, at arbejdet i klubben er frivilligt.

Problemet menes, at være at der i 2009 blev besluttet, at BS skulle have kontingent fritagelse, og da det ikke er ført ind i klubbens love efterfølgende, så kan man tolke på, om det kun var en beslutning der gjaldt for 2009. Hvis det er tilfældet har BS ikke betalt kontingent og er derfor ikke valgbare.

Der foreslås fra dirigenten, at vi stemmer om hvorvidt generalforsamlingen skal fortsætte, og vælger at trække en streg i sandet omkring, at der har været uoverensstemmelser om hvordan BS har været aflønnet.

Afstemningsresultat: 3 blanke, 2 nej, 40 ja til at fortsætte og trække en streg i sandet.

 

De 2 indkomne forslag fra Bettina Laksafoss og Julie Nielsen kan slås sammen til et forslag.

Der skal nu stemmes om, hvorvidt vi skal have en lovændring om, at bestyrelsen får tillæg/betaling for deres arbejde i klubben

Tillæg til §5: Medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter, kasserer, webmaster og redaktør (hvis disse ikke er bestyrelsesmedlemmer) har mulighed for, såfremt budgettet tillader det, at give apanage makimalt svarende til elektronisk kontingent og opdrætterpakken. Beløbet udbetales i januar, det efterfølgende år.

Afstemningsresultat: 3 blanke, 42 ja

Bettina Laksefoss forslag bortfalder.

Tillæg til §5 godkendt

3.Valg af referent

Monica Christensen valgt.

 

4.Valg af stemmetællere

Ninna Juler, Mette Delaney

 

5.Bestyrelsens beretning v/ formand Gerd Jahn

Birmaklubben bruger meget tid på arbejdet med standen/butikken på udstillingerne.

Hyldest til Gerda Andersen. Æret være hendes minde.

Julie Nielsen, Marianne Stigler, Claus Lindow. Tina Pedersen har valgt at bruge fritiden på noget andet. Tak for jeres store indsats i klubben. Camilla Mariager trækker sig fra bladet, grundet lykkelige omstændigheder.

Beretning godkendt.

 

6.Regnskab v/ kasserer Gitte Johnsen

Godkendt.

 

7.Fastsættelse af årskontingent for 2017

Bestyrelsen foreslår, kontingentet uændret.

 

8.Indkomne forslag

Er rykket op til 2

 

9.Valg af bestyrelse:

 

a. Valg af Formand for 2 år – Beata Fröhlich foreslås af Lissi Ohlsson – Beata accepterer

Gerd Jahn stiller op

Afstemning - afbrydes da Beata ikke har præsenteret sig.

Beata præsenterer sig.

Gerd vælger ikke, at præsentere sig selv yderligere.

Afstemning: 2 blanke, Beata 22, Gerd 21

Beata Fröhlich blev dermed valgt som ny formand.

På nuværende tidspunkt vælger resten af den tidligere bestyrelse at trække sig.

 

b. Valg af kasserer for 1 år og 1-årig bestyrelsesmedlem Lissi Ohlsson stiller op og bliver valgt.

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år - Pia Falk Thuesen valgt

Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år – opstiller: Dennis Meyer, Mette Delaney, Berit Sigersen, Eva Amalie Olsen, Ninna Juler. Ninna Juler vælges med 29 stemmer, Mette Delaney vælges med 26 stemmer. (4 blank)

 

c. Valg af 2 Suppleanter for 1 år: Monica Elise Christensen (havde opstillet inden fristen 31/12-16)

Suppleant 2 - Berit Sigersen

 

d. Valg af revisor for 1 år – på valg er Else Kjær Sørensen, modtager genvalg.

Else valgt

 

e. Valg af revisorsuppleant for 1 år – på valg er Kirsten Ulsø, modtager genvalg.

Kirsten valgt

 

10.Eventuelt

 

Dennis Meyer foreslår billigt abonnement til killingekøbere, mere fokus på kæle/ killingekøbere.

 

Ekstraordinær generalforsamling 2017 i Klubben for Den Hellige Birma

 

Søndag den 26. marts 2017 kl. 14.00,

Storebælts Erhvervspark 1, 4220 Korsør

 

 

 

 

Monica E. Christensen bød på bestyrelsens vegne velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Lene Christiansen som dirigent. Lene Christiansen blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jævnfør vedtægterne, og derfor beslutningsdygtig.

 

Der var 31 tilstedeværende medlemmer. Herudover var der 28 medlemmer repræsenteret ved fuldmagt, hvorfor der var 59 stemmeberettiget medlemmer repræsenteret.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

 

3. Valg af referent.

Beata Fröhlich blev valgt som referent.

 

4. Valg af stemmetællere.

Pia Hansen og Flemming Olsen blev valgt med akklamation.

 

5. Valg af bestyrelse jf. § 6.

 

Valg af formand for 2 år.

Linda Grøtner Nielsen 35 stemmer

Lissi Ohlsson 24 stemmer

Linda Grøtner Nielsen blev dermed valgt til formand.

 

Valg af kasserer for 1 år.

Gitte Johnsen, ikke tilstede, stillede op og blev valgt med akklamation. Gitte Johnsen indtræder i bestyrelsen.

 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

Pia Falk Thuesen 2 stemmer

Leise Holm Nielse n5 stemmer

Gerd Jahn 22 stemmer

Mette Delaney Kühl 3 stemmer

Ninna Berg Juler 4 stemmer

Blanke 22 stemmer

Ugyldige 1 stemmer

Gerd Jahn blev valgt som 2-årigt bestyrelsesmedlem.

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

Ninna Berg Juler 21 stemmer

Pia Falk Thuesen 21 stemmer

Mette Delaney Kühl 36 stemmer

Leise Holm Nielsen 18 stemmer

Mette Delaney Kühl blev valgt som 1-årigt bestyrelsesmedlem.

 

Ninna Berg Juler 14 stemmer

Pia Falk Thuesen 27 stemmer

Leise Holm Nielsen 14 stemmer

Blanke 4 stemmer

Pia Falk Thuesen blev valgt som 1-årigt bestyrelsesmedlem.

 

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Leise Holm Nielsen 20 stemmer

Ninna Berg Juler 20 stemmer

Monica E. Christensen 31 stemmer

Blanke 44 stemmer

 

Monica E. Christensen blev valgt som suppleant.

Leise Holm Nielsen 21 stemmer

Ninna Berg Juler 15 stemmer

Blanke 23 stemmer

 

Leise Holm Nielsen blev valgt som suppleant.

Valg af 1 revisor, udenfor bestyrelsen.

Kirsten Ulsø blev valgt med akklamation.

Valg af 1 revisorsuppleant, udenfor bestyrelsen.

Aase Nilsson blev valgt med akklamation.

 

6. Eventuelt

Der var ingen emner.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16:30