Indkaldelse til genralforsamling 2018

Klubben for den Hellige Birma

- eneste specialklub i Danmark for racen under Felis Danica

Generalforsamling 2019


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ”Klubben for Den Hellige Birma"

lørdag d. 2-2-2019 kl. 13 på adressen:

Kolding Bibliotek - Slotssøvejen 4, 6000 Kolding
Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Godkendelse af dagsorden


3. Valg af referent


4. Valg af stemmetællere


5. Bestyrelsens beretning v/ formand Julie Nielsen


6. Regnskab v/ kasserer Gitte Johnsen


7. Fastsættelse af årskontingent for 2020

•Bestyrelsen forslår ingen ændringer


8. Indkomne forslag

•Ændring af ordet apanage klik her

•Tilføjelse af TOP 3 veteran/pensionist til topkattelisten klik her

•Ændring af topkatteregler klik her9. Valg af bestyrelse:


a.Valg af formand for 2 år: På valg er Julie Nielsen, modtager genvalg.


b.Valg af kasserer for 1 år – Gitte Johnsen har valgt, at takke af midt i sin 2-årige periode.

I tilfælde af at kassereren ønsker at sidde udenfor bestyrelsen, skal der yderligere vælges et bestyrelsesmedlem.   


c.Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg er Dennis Meyer, modtager genvalg.


d.Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år – på valg er Nanna Mikkelsen, modtager genvalg.


e.Valg af 2 Suppleanter for 1 år


f.Valg af revisor for 1 år – på valg er Kirsten Ulsø, modtager genvalg.


g.Valg af revisorsuppleant for 1 år – på valg er Kia Nielsen, modtager genvalg.


10. Eventuelt

Idet der henvises til lovenes § 8 erindres om, at lovændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. december 2018. Desuden skal kandidater til de opstillede poster som formand, bestyrelsesmedlem, suppleanter, revisor, samt revisorsuppleant, være formanden i hænde senest d. 31. december 2018. Bemærk at man kun kan opstille på selve generalforsamlingen, hvis der ikke er andre der pr. 31. december 2018 har tilkendegivet at de opstiller.


Alle andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne afholdes. Der henstilles til, at forslagsstilleren selv møder op på generalforsamlingen for at redegøre for de(t) fremsatte forslag.


For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have været medlem mindst 3 måneder op til generalforsamlingen og kontingentet for 2019 skal være betalt. Vi gør opmærksom på, at der i henhold til lovenes § 8 kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe 1 gyldig fuldmagt.


Hvis man kører 4 personer til generalforsamlingen i samme bil, kan man ved aflevering af kvittering få sine bropenge refunderet hos kassereren.


På bestyrelsens vegne

Julie Nielsen